Privacy notice

Со прифаќање на условите на корисниците што се регистрирале на www.ignmagro.com и ги приложиле своите информации во полињата за регистрација се согласни сите податоци вклучувајќи ги и личните податоци да бидат обработени и користени од страна на ИГН МАГРО АГРОХЕМИКАЛ за понудените услуги, рекламирањето на производите и услугите и реализирање на испораката и плаќањето. Сите лични податоци кои корисникот ги внесува преку регистрација нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Македонија и истите се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци. ИГН МАГРО АГРОХЕМИКАЛ не собира никакви информации од финансиска природа како број на Картичка и/или број на банкарска сметка. Податоците околу кредитната картичка и банкарската сметка ќе бидат чувани и користени исклучиво од страна на Стопанска Банка АД Скопје.
При пополнување на полињата за плаќање ИГН МАГРО АГРОХЕМИКАЛ не собира никави податоци за картичките бидејќи истото плаќање се пренасочува кон Стопанска Банка АД Скопје на сигурна веб страна и ИГН МАГРО АГРОХЕМИКАЛ нема никаков пристап до податоците. Притоа податоците се чуваат по највисоки критериуми за сигурно работење според банкарската политика и законските прописи во Македонија.
Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели и ИГН МАГРО АГРОХЕМИКАЛ не превзема никаква одговорност за истото.